WeKool - Vracíme věcem původní smysl

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky stanoví práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při nákupu v internetovém obchodě WEKOOL.

II. Vymezení pojmů 

Web: webové stránky s internetovým obchodem https://www.wekool.cz/wekoolnew/

Zboží: upcyccled módní oděvy a doplňky.

E-shop: internetový obchod umístěný na Webu, umožňující nákup Zboží.

Podmínky: tyto všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí nákup v E-shopu.

Prodávající: provozovatel a majitel E-shopu, který odpovídá za dodávku Zboží či služeb objednaných kupujícím prostřednictvím E-shopu – WeKool s.r.o., se sídlem 1. máje 481/16, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 09859268, DIČ: CZ09859268, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. 84564, email: lenka@wekool.cz, mob. 777187744.

Prodejna: kamenná prodejna v sídle Prodávajícího

Kupující: zákazník E-shopu, který provedl registraci a objednal Zboží. Podmínky v některých ustanoveních stanovují odlišné podmínky pro kupujícího-spotřebitele.

Spotřebitel: fyzická osoba starší 18 let, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

III. Objednávka

1. Nákup je umožněn s registrací (po přihlášení) a/nebo bez ní (k registraci viz čl. V). Při zadávání objednávky na E-shopu si kupující vybere Zboží, počet kusů Zboží, způsob platby a doručení, přičemž je seznámen s náklady na dodání Zboží. Doručení objednávky Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu na e-mail, ze kterého objednávku obdržel. Přílohou potvrzení jsou aktuální Podmínky a rekapitulace objednávky. Kupní smlouva je uzavřena doručením tohoto potvrzení Kupujícímu. 

2. Kupující prohlašuje, že veškeré jeho údaje uvedené v objednávce a registraci jsou správné, pravdivé, úplné a v okamžiku odeslání objednávky platné. Kupující rovněž bere na vědomí, že k výrobě objednaného zboží byl použit materiál, který není nový a je v různé míře opotřeben. Před odesláním objednávky kliknutím na tlačítko „OBJEDNÁVKA ZAVAZUJÍCÍ K PLATBĚ“ Kupující aktivně (zaškrtnutím příslušného pole), stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a bere na vědomí podmínky zpracování osobních údajů, čímž vyjadřuje závazně souhlas s těmito dokumenty a je jimi vázán. Pokud Kupující zatrhne další podmínky či souhlasy dle aktuální dokumentace v E-SHOPU, stávají se tímto pro Prodávajícího a Kupujícího rovněž závazné.

3. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na povaze objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

IV. Cena a platební podmínky 

1. Cenu Zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby: 

a) na dobírku na území České republiky (v hotovosti nebo platební kartou) zajištěnou smluvním partnerem Prodávajícího (např. Zásilkovna, Česká pošta). Za platbu tímto způsobem mohou být účtovány Kupujícímu náklady přiměřené nákladům Prodávajícího spojené s dobírkou (ve výši uvedené v objednávce); 

b) prostřednictvím on-line platební brány (umožňuje-li to aktuálně E-shop, viz nabídnuté možnosti při objednávce);

c) prostřednictvím bankovního převodu či platební brány (dle podmínek příslušného partnera);

d) v hotovosti na Prodejně.

2. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

3. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení odst. tohoto článku ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem dle odst. 8 tohoto článku.

4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

5. Kupní cena nezahrnuje náklady Prodávajícího spojené s dodáním Zboží. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s dopravou Zboží, ve výši uvedené v E-shopu, není-li u jednotlivých položek Zboží určeno, že doprava je zdarma.

6. V případě platby v hotovosti, na dobírku či ve výdejně zásilek je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě neuhrazení v této lhůtě je Prodávající oprávněn zrušit objednávku bez dalšího.

7. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

8. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. III odst. 3), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

9. Prodávající vystaví Kupujícímu ohledně platby přijaté na základě objednávky daňový doklad – fakturu a zašle jej na e-mail Kupujícího. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty, která je připočtena k ceně. 

V. Uživatelský účet 

1. Prodávající umožňuje Kupujícímu registraci – vytvoření registračního účtu, na základě které získá uživatel zejména snadnější přístup k nákupu na E-shopu, možnost účasti ve slevových akcích a informacím o novinkách na E-shopu. Bližší podmínky stanovují podmínky registrace, jejichž akceptací je zřízení uživatelského účtu podmíněno.

2. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní E_shopu umožňuje, může Kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní.

3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně těchto podmínek).

7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

VI. Dodání 

1. Prodávající je povinen dodat Zboží:

(i) na místo určené Kupujícím v objednávce,

(ii) prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil (je-li taková možnost v nabídce E-shopu).

2. Kupující je povinen Zboží na zvoleném místě převzít. V případě, že místo dodání Zboží není standardně dostupné pro dopravu Zboží (neprůjezdná cesta, zákaz vjezdu do areálu apod.), je Kupující povinen upozornit na tuto skutečnost Prodávajícího předem v objednávce. Pokud tak neučiní, je povinen mu uhradit újmu vzniklou komplikacemi s dodávkou Zboží. 

3. Zboží se považuje za dodané okamžikem, kdy je převzato Kupujícím. Podmínky přepravy se řídí podmínkami zásilkové či poštovní služby zvolené Kupujícím v objednávce.

4. Bezprostředně po převzetí Zboží je Kupující povinen Zboží prohlédnout a zjištěné vady, pokud byly zjevně způsobeny dopravcem (resp. nelze-li způsobení poškození dopravcem vzhledem k povaze poškození vyloučit), zaznamenat na reklamační protokol dopravce. Pokud dodané Zboží zjevně neodpovídá objednávce, nebo je obal porušen neoprávněným vniknutím, je Kupující oprávněn jeho převzetí odmítnout. 

5. Kupující povinen provést prohlídku Zboží ihned po rozbalení. 

6. Pokud Kupující poštovní zásilku se Zbožím nepřevezme, má Prodávající nárok účtovat Kupujícímu náklady spojené s odesláním Zboží (poštovné a balné), a to v obvyklé výši.

7. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

VII. Práva z vadného plnění. Vyřízení reklamace. 

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §§ 1914 až 1925, §§ 2099 až §§ 2117 a §§ 2161 až §2174b občanského zákoníku a zákonem č.  č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

2. Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že Zboží nemá při převzetí vady. Zejména Prodávající odpovídá Spotřebiteli za to, že:

(i) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a jiným ujednaným vlastnostem;

(ii) se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí, nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem; 

(iii) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci,

(iv) věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv;(iv) je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat,

(v) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.

Ustanovení se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil. Kupující před odesláním objednávky zakliknutím checkboxu potvrzuje, že bere na vědomí, že kupované Zboží je vyrobené z již použitých (užívaných) materiálů, které jsou opotřebené v různé míře. Odpovědnost za vady se v této souvislosti nevztahuje mj. na barevnou stálost těchto materiálů.

3. Kupující má nárok na přiměřenou slevu nebo odstoupení, pokud:

(i) Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s odst. 9 tohoto článku,

(ii) se vada projeví opakovaně,

(iii)  vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo 

(iv) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.

4.  Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy. Má se za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu Kupující prokáže, že věc odeslal.

5. Kupující – spotřebitel může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. V průběhu jednoho roku od převzetí se má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Ostatní kupující mohou vytknout vadu do 6 měsíců od převzetí. Výše uvedené doby neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

6. Má-li věc vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

7. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady.

8. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. 

9. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí lhůty podle může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

10. Prodávající je povinen vydat Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

11. Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu Prodávající v písemné formě (e-mailem), v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může Kupující práva z nich uplatnit.

12. Kupující uplatní reklamaci u Prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, uvede své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. K tomuto může použít formulář dostupný v zápatí Webu (dále jen „reklamační formulář“).

13. Kupující sdělí Prodávajícímu v reklamačním formuláři, jaké právo (způsob nápravy) si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna této volby bez souhlasu Prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. 

14. Nezvolí-li Kupující své právo z podstatného porušení smlouvy, zvolí způsob vyřízení reklamace Prodávající.

15. Kupující je povinen prokázat nákup Zboží dokladem o koupi. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace. Kupující předá či doručí Zboží Prodávajícímu na adresu E-shopu – WeKool s.r.o., se sídlem 1. máje 481/16, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Náklady na doručení Zboží Prodávajícímu nese Kupující, přičemž má nárok na jejich proplacení v případě, že reklamace bude Prodávajícím uznána. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

16. Dojde-li k výměně Zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost Prodávajícího jako by šlo o koupi nového Zboží nebo jeho části.

17. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se Prodávající o vyřízení reklamace Kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

VIII. Výhrada vlastnického práva

Prodávající zůstává vlastníkem Zboží až do jeho úplného zaplacení Kupujícím. Nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího přechází jeho převzetím. 

IX. Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy 

1. Pokud je kupní smlouva uzavřena prostřednictvím E-shopu, má Spotřebitel právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí Zboží a/nebo ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí. V odstoupení, které musí mít písemnou formu (postačující je forma prostého e-mailu), uvede Kupující své jméno/název, číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Spotřebitel využit též vzorový formulář, jenž tvoří přílohu těchto Podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může Spotřebitel na adresu provozovny Prodávajícího: E-shop – WeKool s.r.o., se sídlem 1. máje 481/16, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava nebo adresu elektronické pošty: lenka@wekool.cz

2. V případě, že Kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, je povinen Prodávajícímu vrátit Zboží do 14 dnů. Kupní smlouva se ruší od počátku. Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal, pokud Kupující neurčí jinak. Tyto peněžní prostředky mohou být poníženy o dodatečné náklady s odkazem na Kupujícím zvolený způsob dodání Zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Zboží nabízený Prodávajícím.

3. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží odešle zpět na adresu viz. výše a má možnost přesvědčit se o jeho stavu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení Zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí Prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co mu bylo na základě kupní smlouvy Prodávajícím dodáno či předáno. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo opotřebováno), musí Spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může Prodávající uplatnit na Spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. 

5. Je-li vrácené Zboží poškozeno porušením povinností Kupujícího, je Prodávající oprávněn vůči Kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty Zboží a započíst jej, společně s případnými jinými náklady, kterému díky odstoupení vzniknou, na vracenou částku.

6. Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů (nikoli pracovních) a počíná běžet následující kalendářní den po převzetí Zboží Spotřebitelem, přičemž odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno nejpozději v poslední den této lhůty.

7. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním Zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat Kupujícímu Zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že Kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s Prodávajícím.

X. Ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení  a cookies

1. Kupující je před uzavřením kupní smlouvy seznámen s podmínkami zpracování jeho osobních údajů ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Tyto své zákonné povinnosti plní Prodávající podle zvláštního dokumentu dostupného na Webu, se kterým byl Kupující před uzavřením kupní smlouvy seznámen. 

2. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení Kupujícího plní prodávající dle podmínek upravených ve zvláštním dokumentu.

3. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo Kupujícího. Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu

XI. Další práva a povinnosti smluvních stran 

1. Vyřizování stížností Spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy lenka@wekool.cz, mob. anebo nebo prostřednictvím mob. 777187744. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na sdělenou elektronickou adresu Kupujícího, příp. kontaktuje Kupujícího prostřednictvím sděleného tel. čísla. 

2. Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně Spotřebitele. 

3. Na dárky v rámci případných prodejních akcí, které jsou Prodávajícím Kupujícímu poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva Spotřebitele. Takové Zboží spadá do režimu darovací smlouvy a s ní související platné legislativy České Republiky. 

4. Kupující bere na vědomí, že barevné odstíny Zboží na obrázcích na Webu jakož i tvary se mohou lišit od skutečnosti (nastavení monitoru, stáří, osvětlení v místnosti, úhlu fotografie atd.).

5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám. 

XII. Řešení sporů 

1. Vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím řeší obecné soudy.

2. Kupující, který je Spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce – bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz (dále jen “ČOI”).

3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh Spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s Prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé.

4. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

XIII. Závěrečná ustanovení 

1. Tyto Podmínky platí ve znění uvedeném na Webu v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka Spotřebitele je po svém potvrzení Prodávajícím jako uzavřená smlouva archivována za účelem jejího splnění a další evidence a je na vyžádání přístup na Kupujícímu. 

2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tím nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných předpisů. 

3. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci doručovat prostřednictvím elektronické pošty. Kupující doručuje Prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto Podmínkách. Prodávající doručuje Kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu. 

4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

5. Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či Podmínek vyžadují písemnou formu. 

6. Veškerá práva k E-shopu, zejména autorská práva k obsahu, včetně všech aspektů grafiky, fotek, videí, ochranných známek, loga a jiného obsahu patří prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat a jinak v rozporu s tímto ustanovením používat webové stránky či jejich část bez souhlasu Prodávajícího.

7. Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny těchto Podmínek. Tyto změny se nevztahují na objednávky dokončené před účinnosti příslušných změn a jsou účinné jejich zveřejněním na Webu.

8. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

9. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele v případě Spotřebitelů a dalšími příslušnými právními předpisy.

10. Přílohu obchodních Podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a reklamační formulář. 

V Ostravě dne 14.2.2024

Tým WEEKOOL

Přílohy (dostupné v zápatí Webu):

  • Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy
  • Reklamační formulář pro zadání reklamace

Hledat produkty (0)

Zpět na začátek
Produkt byl přidán do vašeho košíku